Zásady ochrany osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov stránky pesnadovolenke.

Údaje prevádzkovateľa:
Ján Zrebný – Tréner do domu, Nitrianska Blatnica 237
95605 Nitrianska Blatnica
Slovensko

IČO: 53816455

Právna forma: Živnostník.

1. Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovateľného subjektu. Dotknutá osoba sa považuje za identifikovateľnú, ak ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo atribútov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, zahŕňajú najmä vaše meno, priezvisko, adresu, e-mail, tel. číslo, IP adresu, ale môžu to byť aj informácie o používaní služieb alebo o aktivitách a preferenciách jednotlivca, t. j. vás ako nášho zákazníka.

Ochranu osobných údajov upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”), ktorým bola transponovaná smernica GDPR (v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorou sa zrušuje smernica 95/46/ES).

2. Čo je spracovanie osobných údajov?

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, či už automatizovanými prostriedkami alebo inak, najmä zhromažďovanie, ukladanie na pamäťové médium, sprístupňovanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, prenos, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, klasifikácia alebo kombinácia, blokovanie a likvidácia.

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ, t. j. určujeme, ako sa budú osobné údaje spracúvať, na aký účel a ako dlho, a v prípade potreby vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Adresa: Nitrianska Blatnica 237, 95605 Nitrianska Blatnica, Slovensko

E-mail: info@pesnadovolenke.sk

Zodpovedná osoba:  Ján Zrebný.

3. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

3.1. Osobné údaje, ktoré nám zveríte, spracúvame na tieto účely:

   

   1. Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy a zmluvný vzťah;

   1. Správa zákazníckych účtov;

   1. Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, zverejňovanie recenzií, vybavovanie sťažností a reklamácií;

   1. E-mail marketing – zasielanie obchodných správ a ponuka nášho tovaru;

   1. Priamy marketing a vytváranie personalizovaného obsahu a reklamy;

   1. Zlepšovanie kvality nášho tovaru a služieb, analýza návštevnosti našej webovej stránky a vášho správania na webovej stránke;

   1. Ochrana našich práv, majetku alebo bezpečnosti alebo práv, majetku alebo bezpečnosti iných osôb;

   1. Účtovné a daňové účely.

  3.2. Osobné údaje alebo kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

    

    1. Identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, dodacia alebo iná kontaktná adresa, adresa miesta nákupu, adresa sídla, IČ DPH;

    1. Elektronické kontaktné údaje : telefónne číslo, e-mailová adresa;

    1. Iné elektronické údaje: IP adresa spracovaná tzv. cookies;

    1. Ďalšie osobné údaje súvisiace so zmluvným vzťahom : číslo bankového účtu, história objednávok;

    1. Iné osobné údaje: ďalšie nepovinné údaje, ktoré zákazník uviedol v objednávkovom formulári.

   3.3. A tiež údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky na základe vášho prehliadania našej webovej stránky. Zvyčajne sú to:

   Ostatné elektronické údaje:

     

     • informácie o používaní súborov cookie;

     • webovú stránku, z ktorej ste prišli na našu webovú stránku;

     • IP adresa;

     • dátum a čas prístupu;

     • vyhľadávacie dotazy;

     • kód odpovede http a https;

     • skupiny údajov, ktoré sa majú prenášať;

     • informácie o prehliadači a operačnom systéme počítača.

    Vaše osobné údaje používame na účely priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, keďže odôvodnene očakávame, že sa zaujímate o naše novinky, a to po dobu trvania zákonnej činnosti správcu.

    Ak nie ste naším zákazníkom, budeme vám posielať marketingové e-maily len na základe vášho súhlasu počas trvania zákonnej činnosti správcu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať pomocou odkazu na odhlásenie v každej zaslanej e-mailovej správe.

    Iba s vaším súhlasom vám môžeme posielať inšpiratívne ponuky od tretích strán alebo používať vašu e-mailovú adresu na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to počas trvania zákonnej pôsobnosti správcu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať pomocou našich kontaktných údajov alebo pomocou odkazu na odhlásenie v každom e-maili, ktorý vám bol zaslaný.

    4. Cookies

    Pri prehliadaní našej webovej lokality zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na lokalite zdržíte a z ktorej stránky ste prišli. Používanie súborov cookie na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobenie zobrazenia webovej stránky považujeme za oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že nám to umožní ponúknuť vám ešte lepšie služby.

    Správca používa súbory cookie na mnohé účely, ako napríklad:

      

      1. Zabezpečenie fungovania základných funkcií webovej stránky;

      1. Uloženie preferovaného jazyka;

      1. Analýza návštevnosti s cieľom zlepšiť stránku;

      1. Marketingové účely, najmä zobrazovanie reklám na stránke.

     Naše webové stránky si môžete prezerať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov. Používanie súborov cookie môžete na svojom počítači zakázať.

     Viac informácií o súboroch cookie nájdete Zásady Cookies.

     5. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

     S vašimi osobnými údajmi budeme zaobchádzať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje sa spracúvajú manuálne a automaticky. Všetky činnosti spracovania riadne zaznamenávame v súlade s platnými právnymi predpismi.

     Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch, ktoré sa nachádzajú výlučne v Európskej únii. Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu technického rozvoja. Prijali sme a udržiavame všetky možné, v súčasnosti známe technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

     6. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

     K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pri špecifických spracovateľských operáciách, ktoré nemôžeme zabezpečiť sami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí dokážu chrániť údaje a špecializujú sa na ich spracovanie.

     Sú to títo spracovatelia:

       

       1. Partneri, ktorí pre nás prepravujú náš tovar;

       1. Partneri, ktorým poskytujeme údaje na účely analýzy návštevnosti našich webových stránok, vášho správania na webových stránkach a obchodných konverzií;

       1. Partneri, ktorí nám poskytujú svoje služby, ktorí pre nás zabezpečujú technickú prevádzku konkrétnej služby, a prevádzkovatelia technológií, ktoré používame pre naše služby;

       1. Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva;

       1. Verejné orgány.

      Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme použiť iné aplikácie alebo spracovateľov na uľahčenie a zlepšenie kvality spracovania. V takýchto prípadoch sa však zaväzujeme, že spracovateľovi uložíme minimálne zákonom požadované požiadavky na bezpečnosť a kvalitu spracovania.

      7. Vaše práva v súvislosti so spracovaním a ochranou osobných údajov

      V súvislosti s ochranou osobných údajov máte práva, ktoré si môžete podrobne prečítať nižšie. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás e-mailom: info@pesnadovolenke.sk.

      V zmysle zákona o ochrane osobných údajov máte osobitné právo na informácie poskytnuté prostredníctvom tohto dokumentu s názvom Ochrana osobných údajov.

      7.1. Právo na prístup k osobným údajom

      Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek požiadať a my vám do 60 dní poskytneme informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame a na akom právnom základe. Ak sa zmenia akékoľvek vaše osobné údaje, máte právo na ich doplnenie alebo zmenu.

      7.2. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

      Právo na obmedzenie spracovania môžete uplatniť, ak sa domnievate, že vaše údaje spracúvame nepresne, ak sa domnievate, že ich spracúvame nezákonne, ale nechcete, aby sme vymazali všetky vaše údaje, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účely spracovania.

      7.3. Právo na prenosnosť

      Ak si želáte vziať svoje osobné údaje a preniesť ich na niekoho iného, budeme postupovať rovnako ako pri uplatnení práva na prístup – s tým rozdielom, že vám informácie doručíme/odošleme v strojovo čitateľnej forme do 60 dní.

      7.4. Právo na vymazanie

      Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (právo byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z našich systémov a zo systémov našich spracovateľov v zmysle bodu 6 týchto Zásad ochrany osobných údajov, ako aj zo záloh do 60 dní.

      V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a musíme viesť evidenciu vystavených daňových dokladov po dobu stanovenú príslušným zákonom. V takom prípade vymažeme len tie osobné údaje, ktorých uchovávanie nemožno odôvodniť plnením zákonnej povinnosti v zmysle príslušných právnych predpisov.

      7.5. Právo kedykoľvek odvolať súhlas

      Ak je spracovanie vašich údajov založené na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

      7.6. Právo podať sťažnosť úradu

      Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, so sídlom Staničná 1567/9, 949 01 Nitra. Boli by sme veľmi radi, keby ste nás o tomto podozrení najskôr informovali, aby sme s tým mohli niečo urobiť a napraviť prípadné pochybenie.

      8. Mlčanlivosť

      Ubezpečujeme vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Mlčanlivosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu s nami. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu.

      9. Záver

      9.1. Zásady spracovania osobných údajov boli vypracované a schválené dňa 09.07.2024.

      9.2. Naša obchodná stratégia a súvisiace spracovanie vašich osobných údajov sa môže meniť. V prípade, že aktualizujeme naše zásady spracovania osobných údajov, budete o týchto zmenách informovaní.

      Odoberajte naše novinky emailom

      Idete na dovolenku a neviete, čo s vaším štvornohým miláčikom? Pošlite ho na dovolenku tiež.

      Info

      Nitrianska Blatnica 237, 956 05 Nitrianska Blatnica
      +421 944 136 350
      Pon - Ned: 8:00 - 16:00
      info@pesnadovolenke.sk